Home » Overheid

Bouw Dienstverlening Gemeenten Verbeterd

Written By: Gerben Roberg on november 21, 2011 27 Comments

Architectenbureaus in Nederland zien bouw dienstverlening door gemeenten als iets verbeterd, maar ervaren de dienstverlening in de bouw van lagere overheden nog als verre van ideale. In 2008 deed BNA hier voor het eerst onderzoek na. De scoren bleek toen onvoldoende en werd als ‘slecht’ tot ‘zeer slecht’ bestempeld.

Een actuele nieuwe beoordeling komt ook nu uit op een 5,7 beoordeling. Wat opvalt is dat gemeenten nog niet goed omgaan met het op grote schaal verwerken van digitale bouw en  vergunningsaanvragen. Tevens hebben zij benodigde bestemmingsplannen vaak nog niet op orde. Meer dan de helft (58%) van de architecten heeft zoveel last van de niet goed lopend procedures dat hierdoor financiële schade wordt geleden.

Ter verbetering voerde de overheid in 2010 de Wabo in, wat staat voor Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Ruim een jaar na invoering was BNA (Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten) benieuwd naar de ontwikkelingen. Zij heeft het EIB (Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid) opdracht gegeven onderzoek te doen onder Nederlandse architectenbureaus naar hun ervaringen van dienstverlening door lagere overheden aangaande omgevingsvergunningen. Hierop kwamen 316 bureaus met een reactie in de vorm van ingevulde enquêtes en wordt als representatief voor de architectenbranche beschouwd.

Mager Rapportcijfer
De waardering van bouw dienstverlening door gemeenten was dus eerdergenoemde 5,7 als eindcijfer voor de kwaliteit van dienstverlening. De Wabo zorgt volgens 20% voor verbetering, terwijl 69% hieraan twijfelt of het er niet mee eens is.

Sinds de Wabo introductie hebben burgers en architecten de mogelijkheid om een omgevingsvergunning  digitaal aan te vragen. Hiervan maakt dan ook 85% van de architecten in ruime mate gebruik van de dienst ’Omgevingsloket online’. Van de architecten ondervind bijna 60% dat de digitaal ingediende vergunningsaanvragen door de gemeente niet goed kunnen worden verwerkt. Tien procent van de architecten geeft aan dat na digitale aangifte alsnog een papieren versie moet worden ingediend. Anderzijds ondervind 63% van de architecten regelmatig dat gemeenten hogere en onnodige eisen stellen dan het Bouwbesluit betreffend brandveiligheid.

Ook met vergunningsaanvraag op bestemmingsplannen loopt het volgens 42% van de deelnemende architecten niet soepel. Deze zijn  niet op orde of blijken ouder dan tien jaar te zijn. Als het ingediende project om een bestemmingsplanwijziging vraagt, lopen de hiervoor benodigde procedures niet snel volgens een meerderheid van de betrokken architecten. De medewerking van gemeenten loopt vaak niet optimaal en kan worden verbeterd.

Maatschappelijke en Financiële gevolgen
Naast genoemde financiële schade veroorzaken onnodig langzame procedures en ondermaatse dienstverlening ook maatschappelijke schade. Bouwtrajecten vergen langer dan nodig waardoor ook hier financiële schade ontstaat. Voor architecten betekent dit vaak niet declarabele uren (12% van gemiddelde netto projectomzet, zijnde  3700 euro), voor de aannemer een latere start bouw en de opdrachtgever ondervind een latere ingebruikname.

Wat Verbeterde
Gelukkig zijn er ook zaken die nu beter gaan dan in 2008. Gemeenten komen gemaakte afspraken beter na aldus 36% van de architecten, dit was 19%. Ook het tijdig afhandelen van vergunningen gaat nu beter aldus 65%, duidelijk een verbetering van de 45% eerder.

Invoering van de Wabo ging gepaard zonder extra middelen voor gemeenten en de provincies. Deze extra taken hebben de nodige inspanningen gekost, de onderzoekuitkomsten onderstrepen het gevolg van decentralisatie. De BNA gaat met betrokken partijen in gesprek ter verbetering van vergunningstrajecten en bouwprocedures. Bron: BNA/SEI

Bouwtraject van een nieuwbouwwoning volgen?
Download dan zeker ons Nieuwbouw huis Stappenplan!

Tags: , ,

Digg this!Add to del.icio.us!Stumble this!Add to Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!

27 Responses to “Bouw Dienstverlening Gemeenten Verbeterd”

  1. Vanessa says on: 17 januari 2012 at

    Zeer interessant

  2. Arnold says on: 20 april 2012 at

    Er wordt druk gewerkt aan de enuiwe Omgevingswet. En dat leidt ongetwijfeld tot interessante juridische discussies. In het onlangs verschenen rapport ‘Aanpak en eerste gedachten Omgevingswet’ van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Interdepartementale Programmadirectie Eenvoudig Beter (november 2011) wordt de stand van zaken tot dusverre geschetst. In de preambule van dat rapport staat vermeld: “De ambitie is minder regels, gestroomlijnde plannen en procedures, meer ruimte voor lokaal maatwerk en particulier initiatief, minder onderzoekslasten en betere besluitvorming. ‘Eenvoudig Beter’ dus.”Wat nu opvalt is, dat het woord “communicatie” in het geheel niet in even genoemde publicatie is terug te vinden. Terwijl toch een van de achterliggende gedachten bij het tot stand brengen van deze wet zich juist richtte op het onderwerp communicatie. Minister Schultz van Haegen schrijft in de brief waarmee zij deze wet bij de Tweede Kamer aankondigde: “Ik denk dat flink investeren in de voorkant van het proces zal leiden tot een grote verbetering in de kwaliteit van de projecten. En, ook niet onbelangrijk, het scheelt heel veel tijd en geld”.Ik verwijs ook naar de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur en naar het rapport ‘Prettig contact met de overheid’, wordt aangespoord tot samenwerking en participatie. Het gaat dan dus om burgerparticipatie en om communicatie. Er kan aanmerkelijke tijdwinst worden geboekt als reeds in het stadium waarin plannen voor aanpassing en verandering van de fysieke omgeving worden bedacht, contact wordt gezocht met de burgers die de gevolgen daarvan zullen ondervinden, veel “gedoe” kan worden voorkomen. Deze burgers zijn immers belanghebbenden van hun eigen woonomgeving. En zij kennen hun buurt het beste. Deze wijze van benadering kan veel winst opleveren: een aanzienlijke besparing in geld, tijd en menskracht. Bovendien levert dit een significatie bijdrage op aan verbetering van het imago van de overheid. Het zou daarom aan te bevelen zijn als de huidige discussie zich niet louter focust op de juridische aspecten van de enuiwe Omgevingswet, maar ook al gedachtenvormend werkt over hoe en op welke wijze aan de communicatie en het betrekken van de burger bij de door de overheid (en projectontwikkelaars) gewenste omgevingsverandering invulling kan worden gegeven. Overigens hoeft men met die aanpak niet te wachten totdat het gehele wetgevingstraject is doorlopen!

Leave a Reply:

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


8 + 7 =

  Copyright ©2009 Vastgoed Bouwen bouwadviseurs eigen woning & bouwen tips!, All rights reserved.| Powered by WordPress| Simple Indy theme by India Fascinates